Splošni pogoji quickpaid

Splošni pogoji quickpaid – velja od 10.05.2021

 1. Predmet pogodbe in pogodbene partnerje

1.1. Predmet storitve quickpaid je kratkoročno financiranje nakupov stranke pri dobaviteljih. Za stranko so tako ustvarjeni boljši nabavni in plačilni pogoji do njenih dobaviteljev.

1.2. Pogodbeni partner stranke je A.B.S. Global Factoring AG (v nadaljevanju A.B.S.). Če so za zagotavljanje storitev faktoringa ali bančništva v določeni državi potrebna posebna dovoljenja, lahko A.B.S. v zagotavljanje storitev vključi tretje osebe.

1.3. Stranka izjavlja, da deluje izključno v okviru svoje trgovske, poslovne ali neodvisne poklicne dejavnosti in ne v zasebne namene. Stranka se zaveda, da je quickpaid namenjen le za tovrstne dejavnosti oz. za pravne osebe.

1.4. Stranka izjavlja, da bo delovala v svojem imenu in za svoj račun ali za račun svojega v javni register vpisanega lastnika in ne v imenu in za račun tretjih oseb.

 1. Storitve in poslovno posredništvo

2.1. A.B.S. stranki zagotavlja naslednje storitve:

 • zagotavljanje limita financiranja po opravljenem preverjanju kreditne sposobnosti
 • preverjanje ustreznosti terjatev iz strankinih nakupov (nabave)
 • prevzemanje terjatev dobaviteljev do stranke s financiranjem
 • informiranje in opravljanje obračunov za stranko

2.2. Stranka naroči A.B.S. prevzem terjatev od ustreznega dobavitelja do nje (posredniško razmerje). Obveže se A.B.S. poravnati predvsem vse dogovorjene stroške prevzemanja terjatev, ne glede na obstoj terjatev ali veljavnost njihovega odstopa. Plačilo zapade najpozneje v 120 dneh po prejemu obvestila o plačilih dobaviteljem.

 1. Prevzem terjatev in plačilo

3.1. Stranka nudi A.B.S. prevzem terjatev na podlagi predložitve računa skupaj s podatki o dobavitelju in poslu, na katerem temelji terjatev.

3.2. A.B.S. odloči o prevzemu terjatve po obvezni presoji v vsakem posameznem primeru. A.B.S. zlasti preveri kreditno sposobnost stranke, obstoj dobavitelja in ustreznost terjatve. Obveznost prevzema posameznih terjatev ne obstaja niti na podlagi sklenitve te pogodbe niti iz posredovanja podatkov o odstopu ali kartic v fizični obliki. A.B.S. lahko po svoji presoji določi omejitve glede limita financiranja stranke (terjatev dobavitelja) in jih lahko ob poznejših prevzemih terjatev stalno prilagaja razvoju kreditne sposobnosti in ocenam tveganj.

3.3. Če se A.B.S. odloči za prevzem terjatve, se A.B.S. o tem dogovori neposredno z dobaviteljem (upnikom). Plačilo kupnine (zneska na računu) predstavlja odkup terjatve in sprejem odstopa terjatve.

3.4. S prevzemom terjatve se na A.B.S. prenesejo tudi vse povezane zavarovalne in sekundarne pravice, kot so zahtevki za vračilo, zamudne obresti in odškodnine. To velja tudi za pravice, ki izhajajo iz kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev osnovne transakcije; pravice, ki nastopajo namesto prenesenih terjatev; pričakovane pravice in zahtevke za lastništvo v primeru rezervacije ali zavarovanja s premoženjem, pravice iz odstopa lastninske pravice; pravice pri nadaljnji prodaji blaga s strani kupca; zavarovalne pravice; pravice do prevoznika.

3.5. Po prevzemu terjatve A.B.S. stranki odobri njeno financiranje z dogovorjenim rokom plačila največ 120 dni.

3.6. Po odstopu terjatve stranka nakazuje plačila izključno na račun A.B.S. Poleg tega povrne stranka A.B.S. še vsa plačila, ki jih je z zaupanjem v neoporečnost terjatev in jamstva po tej pogodbi opravila A.B.S. Obveznost povračila se nanaša tudi na vse stroške, nastale zaradi unovčevanja terjatev.

3.7. Stranka se zavezuje predložiti dokumente, ki potrjujejo obstoj terjatev in izjavlja, da jih bo brezpogojno izpolnila. To bo storila takrat, ko bodo zneski računov s strani A.B.S. dejansko financirani in s tem bo potrdila, da ne bo imela obstoječih in bodočih ugovor glede obstoja terjatev in na samo veljavnost odstopa terjatev.

3.8. Stranka je seznanjena, da lahko obstajajo upravičeni zahtevki dobaviteljev in A.B.S. ter da jih mora urejati sama. V tem primeru skladno s tem soglasjem odstopi A.B.S. svoje ugovore napram dobavitelju nazaj na stranko.

 1. Jamstvo za terjatve, garancijska izjava

S ponudbo A.B.S. za odkup terjatve stranka jamči

4.1. za nespornost in obstoj terjatve, odsotnost možnosti ugovora in pritožbe ter obstoj možnosti odstopa in prenosa vseh zakonitih oz. pogodbenih sekundarnih pravic, varovalk in terjatev nasproti dobavitelju iz tega naslova na A.B.S.

4.2. da izhaja terjatev iz dobav blaga in storitev, naročenih v okviru rednega poslovanja njenega podjetja, v njenem imenu in za njen račun, zlasti pa ne iz naslova provizij ali terjatev zasebne narave.

4.3. da so bile dobave ali storitve, na katerih temeljijo terjatve, pogodbeno utemeljene, v celoti opravljene in sprejete ali dokončno sprejete kot skladne s pogodbo in da tuje pravo zunaj držav Evropske unije, Velike Britanije, Norveške oz. Švice ne velja za terjatve, če je dostava ali storitev opravljena iz ene od teh držav

4.4.  da so bile dobave ali storitve, na katerih temeljijo terjatve (i) pogodbeno utemeljene, v celoti opravljene in sprejete ali dokončno sprejete kot skladne s pogodbo ali (ii) FOB ICC Incoterms 2020 (“Free on board”) ali ICC Incoterm 2020 veljavno dogovorjeni še ugodnejši za kupca in dobavitelji in kupec dejansko izpolnjujejo obveznosti iz te pogodbe, kolikor je dostava ali storitev opravljena iz države zunaj držav Evropske unije, Velike Britanije, Norveške ali Švice.

4.5 da so za terjatve izdani računi za plačilo v valuti držav Evropske unije, Velike Britanije, Norveške, Švice ali Združenih držav Amerike in da je izdan račun v skladu z davčnimi predpisi

4.6. da so tako znesek računa, na katerem temelji terjatev, kot z dobaviteljem dogovorjeni plačilni pogoji običajni za trg in da račun v trenutku ponudbe A.B.S. še ni zapadel. Zneski računov s plačilnimi pogoji lahko zapadejo najprej v 8 dneh, pri zneskih računov brez roka plačila pa od izdaje ni smelo preteči dlje kot 7 dni.

4.7. da pri terjatvi ne gre za terjatev med podjetji, povezanimi v smislu korporacijskega prava (terjatev do kupcev znotraj skupine) ali – tudi v smislu pooblaščenih zastopnikov – osebno povezanimi strankami.

4.8. da terjatev ni predmet naknadne spremembe v smislu pravnega statusa, zlasti pa ni izbrisana, preklicana, izpodbijana, pobotana ali zmanjšana v okviru dogovora z dobaviteljem, oz. predmet sprememb v pogodbi ali ugovorov oz. pritožb.

4.9. da se v odnosu do A.B.S. vzdrži ugovorov ali pritožb zoper terjatve, odstopljene A.B.S., ki izhajajo iz njenega razmerja z dobaviteljem. To vključuje tudi pobote z nasprotnimi terjatvami do dobaviteljev, do katerih je upravičena, na primer v okviru tekočega salda plačil. To velja tudi tedaj, ko postanejo dobavitelji plačilno nesposobni oziroma terjatve iz drugih razlogov niso izvršljive.

4.10. da ni bila dogovorjena nikakršna prepoved možnosti odstopa ali da takšna prepoved v nobenem primeru nima učinka ter da se proti A.B.S. ne sklicuje na morebitno neveljavnost odstopa. V kolikor se je stranka z dobaviteljem dogovorila za prepoved odstopa, se s tem strinja že z odstopom ponujene terjatve podjetju A.B.S.

4.11. da kot pravno zavezujoče priznava vse izjave in navodila, podana v ustrezni tiskani obliki in v skladu s pooblastili za podpisovanje, sporočenimi A.B.S. Stranka sprejema tudi pooblastilo osebe, ki z dobaviteljem podpiše pogodbo o odstopu.

4.12. da terjatev ne izvira iz dobave živih živali ali orožja in da utemeljitev ali uveljavljanje terjatev ni v nasprotju z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi, zlasti pa s prepovedmi in Zakonom o zunanji trgovini v zvezi s embargi ali drugimi sankcijami.

4.13. da v ponudbi za pridobitev terjatve navedene sekundarne pravice in zavarovanja, kot so kreditno zavarovanje ali izvozne garancije, dejansko obstajajo v navedenem obsegu in da je stranka izključno upravičena do vseh zavarovanj.

4.14. da za prenos terjatve skupaj z vsemi sekundarnimi pravicami in zahtevki, ki izhajajo iz njenega zavarovanja, prenese na A.B.S. ter nemudoma poda vse potrebne izjave in sprejme ustrezne ukrepe. Kljub temu je A.B.S. v zvezi s neprenosljivimi pravicami v odnosu do stranke upravičen do uveljavljanja pravic do dobavitelja, zlasti kar se tiče oblikovalskih pravic.

 1. Dolžnosti stranke glede obveščanja

Stranka pravočasno in v celoti v elektronski obliki posreduje A.B.S. vse dokumente, potrebne za knjiženje terjatev. Stranka prav tako nemudoma obvesti A.B.S. o

5.1. okvirnih sporazumih z dobavitelji ali spremembah v njih, popustih ali drugih odbitkih, ki ne izhajajo iz računa, vračila blaga ali drugih reklamacij, ne da bi to posegalo v njeno nadaljnjo obveznost plačila.

5.2. vseh okoliščinah v zvezi z dobaviteljem, ki so lahko pomembne za obstoj ali vrednost navedenih terjatev ali kreditno sposobnost dobavitelja.

5.3. vseh okoliščinah, ki zadevajo njo samo in bi lahko ogrozile njeno plačilno sposobnost ali uveljavitev odstopljene terjatve.

5.4. uveljavitvi pravic tretjih oseb do odstopljenih terjatev ali predmetov danih v zavarovanje A.B.S.u, kot tudi preklicu ali spremembi pooblastil dobaviteljevih poddobaviteljev za katere je treba ohraniti lastninsko pravico za izterjavo terjatev.

 1. Nadomestila, zaračunavanje, račun stranke, datum zapadlosti in prepoved odstopa

6.1. Za svoje storitve prejme A.B.S. od stranke obresti in/ali provizije v skladu z dogovorom o ceni, sklenjenim za vsako ponudbo za prevzem terjatve in cenikom, objavljenim na www.quickpaid.com. Dobavitelj ni dolžan plačati teh obresti in/ali provizij.

6.2. Vse terjatve in zahtevki A.B.S. iz te pogodbe zapadejo takoj, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Poravnava je opravljena takoj po prevzemu terjatve. Za poravnavo zapadlih plačil stranka dodeli A.B.S. pooblastilo za Sepa mandat. A.B.S. izterja zapadle terjatve preko Eurincasso GmbH.

6.3. Vsi računi, ki jih vodi A.B.S. in povezane družbe A.B.S. Factoring AG (Švica), A.B.S. Factoring AG (Avstrija), A.B.S. Factoring d.o.o. (Slovenija), A.B.S. Factoring AB (Švedska) in Deutsche Gesellschaft für privatärztliche Abrechnung dgpar GmbH za stranko, tudi za ostale storitve poleg quickpaida, se vodijo na enem enotnem računu. Iz tega izhajajoče salde lahko A.B.S. brez kakršnihkoli omejitev vzajemno obračuna (tekoči račun). Medsebojne terjatve se pobotajo in zaračunajo stranki. Dokument o pobotu se šteje za odobren tedaj, ko stranka v enem mesecu od prejema ne vloži ugovora.

6.4. Stranka sme zahtevke A.B.S. pobotati le z nespornimi ali pravno uveljavljenimi zahtevki. Sicer je pobot izključen. Zahtevke do A.B.S. lahko stranka odstopi le s soglasjem prvega.

 1. Odgovornost in odškodnine za kršitev obveznosti in jamstev

7.1. Stranka je zavezana A.B.S. za izpolnitev vseh obveznosti in jamstev iz te pogodbe, ter odgovarja za škodo, vključno z izgubo dobička, v primeru kršitve, ne glede na krivdo. A.B.S. lahko v tem primeru vselej zahteva povrnitev pogodbenega razmerja v prvotno stanje.

7.2. A.B.S. stranki odgovarja le za škode, ki so posledica pomanjkljivega izpolnjevanja obveznosti. Odgovornost je omejena na primere hude malomarnosti ali namerne kršitve pogodbenih obveznosti. Te omejitve ne veljajo v primeru poškodb ljudi, telesa ali zdravja.

 1. Trajanje in odpoved pogodbe

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Pisno jo je mogoče odpovedati z odpovednim rokom 3 mesecev od konca meseca. Pridržana ostaja pravica do odpovedi iz upravičenega razloga. Ta velja tudi brez opozorila zlasti v primerih

8.1. strankinih plačil neposredno dobavitelju v nasprotju s to pogodbo

8.2. strankinega neupoštevanja garancije v skladu s to pogodbo.

8.3. zavajanja ali prikrivanja okoliščin, ki so bistvenega pomena za pogodbeno razmerje.

8.4. grozečega ali dejanskega znatnega poslabšanja strankinega premoženjskega stanja, zlasti v primeru vloge za sprožitev postopka insolventnosti, protesta menice ali čeka zaradi pomanjkanja kritja, pojava insolventnosti ali prezadolženosti ali sklepa o likvidaciji zaradi nezadostnega premoženja.

8.5. Nezavarovanja, preklica ali poslabšanja obstoječih zavarovanj.

 1. Varstvo osebnih podatkov, vključitev tretjih oseb

9.1. A.B.S. lahko zbira, obdeluje in uporablja vse osebne podatke ter podatke o stranki, terjatvah, dobaviteljih, ki so bili razkriti v času trajanja tega poslovnega razmerja. Za posredovanje podatkov tretjim osebam veljajo izjave o varstvu podatkov A.B.S., objavljene na www.quickpaid.com.

9.2. A.B.S. lahko posamezne storitve te pogodbe prepusti v opravljanje tretjim osebam, imenovanim v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ali vključi tretje osebe v izvajanje pogodbe. To zlasti velja za identificiranje stranke in njenih pooblaščenih podpisnikov, kreditno zavarovanje terjatev in refinanciranje z odstopom odkupljenih terjatev tretjim osebam. Stranka se strinja, da A.B.S. prepusti zagotavljanje identifikacije stranke tretjim osebam, da podatke, ki niso osebne narave, zaupno posreduje tretjim osebam in jih tam prepusti tudi v hrambo ter obdelavo in da prenese odkupljene terjatve na tretje osebe. Stranka s tem že sprejema vsebino in pogoje pogodbe A.B.S. s tretjimi osebami, kot bi bili del te pogodbe.

9.3. Stranka vselej pravočasno in po lastni pobudi od svojih poslovnih partnerjev pridobi potrebna soglasja za prenos podatkov podjetju A.B.S.

 1. Komunikacija, pooblastilo podpisnika

10.1. Pogodbeni stranki komunicirata prek portala za stranke na spletnem mestu www.quickpaid.com in preko svojih poslovnih naslovov na podlagi kontaktnih podatkov. A.B.S. stranko redno obvešča o limitih financiranja in ji sporoča spremembe v ceniku.

10.2. Stranka da A.B.S. na voljo vse informacije in dokumente, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o pranja denarja in nemudoma seznani A.B.S. z vsemi spremembami, ki nastopijo v času trajanja poslovnega razmerja.

10.3. Stranka zlasti predloži A.B.S. pooblastila za zastopanje osebam, ki delujejo zanjo. Te legitimirajo nadaljnje za podpisovanje pooblaščene osebe in dokažejo njihove identitete, če tega niso storile že same. Tako se pooblasti posamične osebe in poda pravno zavezujoče izjave v okviru pogodbenega razmerja z A.B.S. za legitimiranje nadaljnjih oseb in še zlasti ponujanje terjatev. Stranka lahko slednje kadarkoli prekliče.

 1. Razkritje pravnih in gospodarskih razmerij stranke

Stranka nemudoma seznani A.B.S. z vsemi spremembami pravne ali ekonomske narave, ki bistveno vplivajo na strankino podjetje, kot tudi z ukrepi poslovne politike, ki vplivajo na obstoj in izvršljivost terjatev. Na zahtevo A.B.S. posreduje stranka

11.1. nabavne, dobavne in plačilne pogoje stranke in dobavitelja v trenutno veljavni različici in obvešča o spremembah.

11.2. poslovne ocene, letne računovodske izkaze in omogoči dostop do poslovnih knjig, računov in drugih dokumentov o kreditni sposobnosti po izbiri A.B.S. tako, da jih pošlje ali omogoči ogled pri stranki. To velja tudi za vsa s stranko pravno ali gospodarsko povezana podjetja. A.B.S. lahko v ta namen vključi posrednike, ki so v skladu s svojimi strokovni predpisi zavezani molčečnosti.

 1.    Končne določbe

12.1. Razmerje med pogodbenima strankama, odkup terjatev in odstop terjatev so predmet nemške zakonodaje, ne glede na to ali stranka ali dobavitelj poslujeta v tujini in/ali imata v tujini registrirane poslovne naslove. Kraj izvedbe, kraj izvršitve in kraj pristojnosti sodišča za vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s to pogodbo, je sedež podjetja A.B.S. Global Factoring AG.

12.2. Ustni sporazumi ne obstajajo. Spremembe ali dopolnitve morajo biti podane v pisni obliki. To velja tudi za spremembo samega določila o pisni obliki. Pisna oblika v smislu te pogodbe vključuje kvalificiran elektronski podpis v skladu z uredbo Evropske unije eIDAS .

12.3. A.B.S. mora obvestiti stranko o kakršni koli spremembi teh Splošnih pogojev Quickpaid najkasneje v 10 delovnih dneh pred predlaganim začetkom veljavnosti. Soglasje stranke se šteje kot dano v kolikor stranka ne obvesti A.B.S.-a o nestrinjanju v tem času. A.B.S. bo posebej opozoril stranko k domnevi soglasja v primeru sprememb.

12.4. Če posamezna določba nima učinka, urejajo pogodbeno razmerje zakonske določbe. Sicer pogodbeno razmerje še naprej ostaja v veljavi, razen v primeru, da bi ob upoštevanju predvidene spremembe njegovo izpolnjevanje pogodbeni stranki prineslo nerazumne težave.

12.5.  V primeru, da so pogodbeni dokumenti poleg nemščine na voljo tudi v drugih jezikih, je merodajna nemška različica. V primeru, da so pogodbeni dokumenti predloženi v angleščini in drugih jezikih, je veljavna angleška različica.